Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Papla (wap.papla.pl) jest Digital Alea sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-131, przy ul.Królewskiej 16. Dane osobowe użytkowników usługi będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi, a po wykonaniu usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie usługi wynika z przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników wnoszących reklamacje będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Avantis S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art.31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn.zm.), w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.